Privacybeleid

Partijen en voorwerp

Papermarket Comm.V.

(hierna “www.papermarket.be of de “verwerkingsverantwoordelijke”)

Steenhouwersvest 26/2
2000 Antwerpen

BTW: BE 0896.928.613

E-mail: info@papermarket.be

Doel van het privacybeleid

Papermarket hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen u informeren over de wijze waarop onze website, Papermarket, gehost wordt en de wijze waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. De term “gebruiker” verwijs naar elke gebruiker die de site bezoekt of op enige wijze met de site communiceert. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, online identifiers, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen, op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens beschermen, aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken, indien nodig buiten de Europese Unie. Bovendien bepalen we ook hoelang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen.

Wie controleert uw persoonsgegevens?

Papermarket is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Steenhouwersvest 26/2 , 2000 Antwerpen, België. Papermarket is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE 0896.928.613.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Papermarket zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen.

Ook al worden we technisch gezien als ‘data controllers’ (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om te vragen dat Papersolutions uw persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van uw keuze.

Rechtsgronden voor de verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij www.papermarket.be baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  1. noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons koopt);
  2. wettelijke verplichting waaraan Papermarket is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
  3. legitieme belangen van Papermarket (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);
  4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven via uw marketingvoorkeuren of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).

Het kopen van producten via onze website

Als u producten koopt in onze webshops, zal  Papermarket uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

Wanneer u via onze websites producten wilt kopen, zal Papermarket persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens en beperkte informatie over uw betaalkaart verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in uw winkelmandje of u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u van idee verandert na uw aankoop, of wanneer u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

Marketingmails en nieuwsbrieven

Sommige van onze klanten krijgen graag nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we u nooit marketingcommunicatie zullen sturen als u dat niet op prijs stelt, tenzij u reeds producten bij ons hebt gekocht.

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken.

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Papermarket of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact met ons op te nemen.

Informatie die we in onze webwinkel verzamelen

Wanneer u producten koopt in onze webwinkel, kunnen we persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en beperkte betalingsgegevens verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant/gebruiker. We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om inzichten te verkrijgen over onze klanten die onze producten kopen in de webshop.

Aangezien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door www.papersolutions.be of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld. Daartoe neemt u contact met ons op.

Klantendienst

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen), aankoopgeschiedenis en browsingactiviteiten. Wanneer u contact hebt opgenomen met onze klantenondersteuning via de sociale media, kunnen we ook bepaalde informatie over uw social media account verwerken.

U hebt het recht om Papersolutions toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat en om informatie in te winnen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. In dat geval zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Papermarket stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

Bovendien garandeert Papermarket dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Papermarket geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Papermarket ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft www.papersolutions.be er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte ‘need to know’-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derde

Persoongegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Papermarket die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Papermarket bij het aanbieden van producten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Papermarket en zijn met name verantwoordelijkheid voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie Papermarket de gegevens verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Papermarket zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete én veilige manier verwerken.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Als algemene regel houdt Papermarket uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Er zijn wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen. De bewaartermijn van uw gegevens bedraagt maximum 24 maanden.

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk  of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang.

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door Papermarket werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Papermarket uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

Rechten als gebruiker

Wenst u meer informatie of wilt u een van uw bovengenoemde rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@papermarket.be. We zullen ons best doen om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen één maand. Wanneer het ons meer tijd kost om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij u hierover informeren en zullen we opnieuw contact met u opnemen binnen twee extra maanden. Papermarket rekent u daar niets voor aan, tenzij we u de gevraagde informatie al eerder hebben verstrekt of tenzij het onredelijk moeilijk voor ons is om die informatie te bemachtigen. In dat geval zullen we u op voorhand de administratieve kosten laten weten.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebben we de contactgegevens van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten hieronder vermeld.

Belgium – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Wijziging van het privacybeleid

Papermarket behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht om het privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen worden op het platform geplaatst of per e-mail verstuurd om tegenwerpelijkheid te waarborgen.